Botanical Name -

Thespesia populnea (L.) SOL.EX. CORREA
X

Full Botanical citation -

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa in Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 9: 290, t. 8, f. 1. 1807; M.Mohanan & A.V.N.Rao in P. Daniel, Fl. Kerala 1: 431. 2005.

Family -

MALVACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Folk

Botanical Synonyms (1) -

  • Hibiscus populneus L.
    X

    Full Botanical citation -

    Hibiscus populnea L., Sp. Pl.: 694. 1753; M.Mohanan & A.V.N.Rao in P. Daniel, Fl. Kerala 1: 431. 2005.

Vernacular names -

Total 198 Vernacular names found in 9 languages.

English (1) - mahoe
Hindi (11) - ban-pipal, bhendi, gajadanda, gajhanol, paras pipal, paras-pipal, parashajhad, paraspipal, parsipu, pipal, porush
Kannada (37) - adavi bande tree, adavibende mara, arasha, arashi, arasi, asha, bangaali, bangali, bhogiarale, bogari, boogooi, bugari, bugari mara, gandarali, gandaralihuvarasi, havarasi, hooarasu, hoovarasi, hoovarasi mara, hurvashi, huvarase, huvarasi, huvarsi, huvvagase, jogi, jogia mara, jogiattasa, jogierale, jogiyarale, jogiyattasa, kandarola, kandarola-mara, kandaroola, kandasola, kilankoi, paarasi, turuve
Malayalam (22) - bupariti, chandamaram, cheelanthi, cheelanthy, chilanti, cilanti, cilantippatta, kallal, kattal, pooarasu, poovarasu, poovarchi, porassu, puparti, puparutti, pupparutti, puvarachu, puvaracu, puvarasu, puvvarasha, puvvarashah, puvvarasu
Marathi (15) - ashta, bendi, bhenda, bhendi, bhendy, kaade paayir, khari-kapusi, manor, paaras peepal, paaras peepar, paarsachajhada, paraspipar, parsachajhada, ranbhendi, vhadli
Sanskrit (23) -
Sanskrit Comments
X
gardabhanda, gardabhandah, gardha-bhanda, haripucchah, kamandalu, kandarala, kapichuta, kapitana, kapitanah, kuberaksha, kundah, nandi, nandivrksa, parisa, parisah, parisha, parsvapippala, phalisha, plaksah, sooparshavaka, suparashvaka, suparsha-vaka, suparshvaka
Tamil (69) - acuvattai 2, ampuviyaracu, aracanviroti, aracu, cakkiram2, carutavikam, chandamaram, cilanti, cilanti$, cuyakkini, kallal, karttapavantakam, kattuparuthi, kulirikam, kulirkamaram, makanimpam 2, makanimpar 2, mannaracu, mannaracumaram, mannilaventan 1, manru, nattuppuvaracu, pancalai, paricam, parushamaram, perumputalam, piram, piram 2, piramanettam, piramataru 2, piramatarucam, pirmakastam, pirumaniyam, pirumpirkku, pittarocanam, poovarasam, poovarasu, poursunghai, puarasu, pukam 3, pulam, punam, pupparuti, pupparutimaram, pupparutti, puracu 2, purappoti, purasha-maram, purashamaram, purpoti, pursung, purvarasam, puvanam, puvaracu, puvaracu vittu, puvarasam, puvarasamkallal, puvarasu, puviracan, tutancam, umam, umattotikam, umattotikamaram, vatapetam, vatapotam, vattu 1, vekutci, vekutcimaram, viranahari 1
Telugu (19) - benda, gandareni, ganga ravi, gangaraavi, gangaravi, gangaraya, gangareeni, gangaregu, gangareni, gangarenu, gangarenuchettu, gangarevi, ganguranichettu, gara, ghengheranie, ghengheravie, mooneegangaraya, muni gangaravi, munigangaravi
Urdu (1) - tukhm ispast