Images and Information of Aegle marmelos tadalafil jelly kamagra uk pharmacy kamagra sildenafil citrate tablets

Botanical Name -

Aegle marmelos (L.) CORREA EX. SCHULTZ
X

Full Botanical citation -

Aegle marmelos (L.) Correa in trans. Linn. Soc. London 5: 223. 1800; K.N. Nair & M.P. Nayar in Hajra & al., Fl. India 4: 264. 1997.

Family -

RUTACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Folk, Sowa-Rigpa

Botanical Synonyms (1) -

  • Crataeva marmelos L.
    X

    Full Botanical citation -

    Crateva marmelos L., Sp. Pl. 444. 1753; K.N. Nair & M.P. Nayar in Hajra & al., Fl. India 4: 264. 1997.

Vernacular names -

Total 261 Vernacular names found in 10 languages.

English (5) - bael fruit, bel-tree, beli, bengal quince, golden apple
Hindi (15) - bael, bael sripal, beel, beeley, beelgiri, bel, bel patri, bel-patra, bello, bil, bilva, si-phal, siri-phal, sirphal, sri-phal
Kannada (20) - baelada mara, belapatre, belavina, belavina mara, bellapatre, bilapatri, bilapatri-hannu, biliptari, billadu, bilpathre, bilpatre, bilpatri, bilpattiri, bilva, bilva pathre, bilva patre, bilvapatre, byaalada hannu, kumbala, malura
Malayalam (10) - covalam, covalum, koovalam, kovalam, kulakam, kuvalam, kuvalap-pazham, kuvvalam, mavilavu, vilvam
Marathi (5) - bael, baela, bel, bili, vel
Sanskrit (63) -
Sanskrit Comments
X

Sanskrit Name -

Bilva

Author Comments


Chunekar: Identified with the species

Dr Bapalal Vaidya: Identified with the species

P.V.Sharma: Identified with the species
adhararuha, aritaki, asholam, atimangaliya, balva, bilva, bilvah, bilvam, bilvaphalam, bivalva, duraruha, gandhagarbha, gandhapatra, gohki, granthila, hridyagandha, kantakadhya, kantaki, kapitana, karkatavha, lakshmiphala, mahakapitha, mahakapithakhya, mahaphala, mahaphalah, malura, malurah, mangalya, nilamallika, patrashreshtha, pitaphala, putivata, sadaphala, sailusa, sailusah, salatuh, samirasara, sandilya, sandilyah, sangrahi, satyadharma, satyaphala, shailapatra, shailusha, shalatu, shalya, shandilya, shivadruma, shiveshtha, shriphala, sitanuna, sivadrumah, sriphal, sriphala, sriphalah, sunitika, tripatra, trishakhapatra, trishikha, vilva, vilvah, vilvaka, vilvapesika
Tamil (115) - akuvakananmeccumilai, alluram, alukam#, alukam@, aluvigam, aluvikam, anincil, aranpucaikkerramaram2, arcanaiyati, bilva, bilvam, capalukam, catapalam2, catippattiram2, cattal2, cirettamaruntati, ciripalam, ciripalam2, ciripalamaram, cirivirutcam, civankam, civattirumaram, civattiruvam, civatturumam, covalam, iyalbudi, iyalpu@, iyalpupati, iyalputi2, kantapalai2, kantapattiram2, karkatam, karuvila1, karuvilakikamaram, karuvilakitam, karuvilam1, kentakakarpam, kentapattiram2, koovilam, kovaritaki2, kucapi, kuvilai, kuvilam, kuvilam palam, kuvinam, makakapittam, makapalai, makapalam 5, makapittam, makavali, makavalimaram, makavalli, maluram, maluramaram, maruntirkati, mavilamaram, mavilangai, mikuttikam, mikuttikamaram, mikuttiyal 2, mirutiyal, mirutiyam, mirutiyamaram, mulamukkanai, munkalantavirutcatti, mutantamuli, muvilaicci, navacikaram, nilamalikkam, nimilaiccattumuli, ninmalli, nirmatalam, pacunakam, pacunakamaram, pattiracirettam, pattiri3, piracinapanacam#, piracinapanacam@, pitapalam, pukku 2, pukkuli, pukkulimaram, putiiratam, putimarutam, putimarutamaram, putivakam, putivatam, puttiru 2, tiricakam, tiricakamaram, tiricam, tiricikam, tirucam, vailavam, vanamuli, vatacaram, vatam, vatam#, vatamaram, viccanniyam, viccanniyamaram, vil, villai, villankam, villuvam, villvam, vilva, vilva-pazham, vilvam, vilvappu, vilwam, virinikamaram, virinka, virutiyakentam, viyalputi
Telugu (16) - bilva, bilva-pandu, bilvachettu, bilvamu, bilvapandu, maalaaramu, maluramu, maraedu, maredi, maredu, sailushamu, sandiliyamu, shandiliyamu, shreephalamu, sriphalamu, valaga
Tibetan (4) - bi lva, bil ba, bil ba (d), ka-bed
Urdu (8) - baelphal, bel, bel kham, belgiri, belgiri (bael), biligiris, chalbel, guda belgiri taza