Botanical Name -

Terminalia chebula RETZ. & WILLD.
X

Full Botanical citation -

Terminalia chebula Retz., Obs. Bot. 5: 31. 1789; R.D.Gaur, Flora of the District Garhwal North West Himalaya (With Ethnobotanical Notes), TransMedia, Srinagar (Garhwal), India, 320. 1999.

Family -

COMBRETACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Folk, Sowa-Rigpa

Botanical Synonyms (1) -

  • Terminalia reticulata ROTH.

Vernacular names -

Total 394 Vernacular names found in 10 languages.

English (1) - myrobalans
Hindi (15) - haira, halda, har, hara, harad, harada, harar, harara, harash, harb, harhar, harir, harra, harrar, pile-har
Kannada (38) - alalai, alalaykoy, alalc-kayi, alale, alale kaayi, alale pathya, alalee, alalekaayi, alalekayi, alate, alegara, alli, anale, anila, anile, aralaikai, arale, arale kaayi, aralekai, aralekaye, arali, arili, arlikaya, halada, halda, halle, harada, harade, haraekayi, hareethaki, haritaki, harithakee, harra, heerda, herdekayi, kaduka, karakkayi, karekayi
Malayalam (12) - divy, divya, kadukai, kadukka, kadukkai, katuikka, katukka, katukkaya, kayastha, kodakka, kodorka, putanam
Marathi (4) - habra, hardi, hirada, hirda
Sanskrit (52) -
Sanskrit Comments
X
abhaya, amogha, amritha, amruta, avyatha, balya, bhishagvara, bhishak-priya, bhishakpriya, chetaki, chetamaki, devi, divya, girija, haimavati, haimayathi, haritaka, haritakee, haritaki, himaja, jaya, jivanika, jivanthi, jivanti, jivapriya, jivya, karkatasringi, kayastha, nandini, pachani, panjarasa, pathya, pramatha, pranada, prapathya, putana, rasayanaphala, reshaki, rohini, rudrapriya, shaka, shakrasrishta, shiva, shreyasi, siva, suddha, sudha, sudhodbhava, triphala, vanatikta, vayastha, vijaya
Tamil (219) - aivi, aiyam, aiyavi 2, aiyavikkay, akani, akkarattan, akkotakakkay, akkotakam, akkotam 1, akkotam 2, alantam, aliyan, amagola, amalai 1, amalaikkay, amalan, amaritam 1, amaritam 2, amirtacancivini, amirtacitti, amirtakkatukkay, amirtakkay, amirtapalai, ammai, amokai, amruta, amukam, amutai, amutakkay, amutam, amutavi 1, ankanakkay, ankanam#, ankanam@, antan, apaiyan 2, apanakkay, apanam, apaniyakkay, apaniyam, arabi, araitti, arakki, arantam, arapi 2, arapikakkay 1, arapikakkay 2, arapikkatukkay, ari 2, arici, aridabi, aridadi, arikki, aritai, aritakikay, aritakikkay, arputacaya, ataippan, ataiyan, attan, aviyatam, avviyata, cantuvaritaki, catukam, caya, cayamiruta, cenkatukkay, cetaki, cetanika, ceya, cikatti, cikattira, cikattiramaram, ciminki, ciminkimaram, cinki 2, cinturakkay, cinturam, ciraipaci, cirayasi, ciropattiyam, cirottakakkay, cirottam, cirrilai 1, cirrilaikkay 1, cirrilaikkay 2, citekikkay, civa 2, civacatti, civakakkay, civakam, civam 1, civanamirtam, civaniti, civanti 2, civappiriyam, civappiriyamaram, ciyattuttam, ciyintakakkay 1, ciyintakakkay 2, ciyintakam, ciyirutakkay 1, ciyirutakkay 2, ciyirutam#, cukkay, emavati, emavatikkay, haimavati, ikali 1, intukkatukkay, iracataki, iracatakikkay, irecaki, irecakikkay 1, irecakikkay 2, jeya, jivanika, jivanti, jivappiriya, jivya, juvanika, kadakai, kadakkai, kadookai, kadu, kaduk-kai, kaduk-kay, kaduk-kay-pinji, kadukai, kadukkaai, kadukkai, kadukkai poo, kadukkai-poo, kadukkay, kagodagasingi, karukkay, karukkaymaram, kattilai, kattilaimaram, katukar, katukkai, katukkai 1, katukkay, kayasta, kayastam 2, kulavittay, kuyamatukam, kuyamatukamaram, maiyakikam, maiyayicam, mattankay, maturpaki, mecam, mekakkay, mekam 1, nantiri, napakam, naraicaki, nattukkatukkay, neccati, necci 1, necci 2, nechi, orocani, pacani, pancacaralavanam, pantitavay 1, pantitavay 2, pariyakkay, pariyam 1, patiyam, pattiyam, pavalakkuntu, pinchu-kadukkai, piradamai, piranatatu, pirapalam, piratamai, piratanam#, piratanam@, piratanattuvari, pirateci, piratecikkay, piratemam, pisakvara, pitavarnam, pranata, prapatya, punarpokam, puranam, purunamekam, putan, putana, reraki, rokini 2, rokippantitan, tatuvairi 2, tevi 1, tipani 2, tipini 2, tiripalati, tiriyan, tivviya, tivya, ukka, untaiyam, upavanakkay, upavanam 1, vanattukkutori, vanaturkki, vanturkki, vanturukki, varikkay, varitta, vatanacani 1, vayastta, vayataram#, vetan, vijayavetan
Telugu (28) - alsikaayi, haimavati, haritaki, harithakee, kaduka, kandookaar, kappatiga, karaika, karaka, karaka chettu, karakai, karakaia, karakailoo, karakamaddi, karakkaaya, karakkai-cettu, karakkaya, karitaki, karka, karuka, nalla karaka, nallakaraka, nellakaraka, recaki, resaki, shringitiga, sringitiga, sryngitiga
Tibetan (4) - a bar, a ru (ra), a ru ra, a-ru-ra
Urdu (21) - bahera, haleela, halela (siyah,zard,kabuli), halila siyah, halila siyah biriyan, halila siyah biryan, halila siyah nim kofta, halila taza farba, halila zard, halila-i- zard, halila-i-siyah, harad, murraba-i-halila, poast - halila zard, poast halia zard, poast halila -i- zard, poast halila sard, poast halila zard, poast halila zard nim kofta, tirphala, triphala