Botanical Name -

Papaver somniferum L.
X

Full Botanical citation -

Papaver somniferum L., Sp. Pl. 1: 508. 1753; H.S.Debnath & al. in B.D. Sharma & N.P. Balakr., Fl. India 2: 32. 1993.

Family -

PAPAVERACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Folk
1 Images of Papaver somniferum , Click on image to view full size....

Vernacular names -

Total 131 Vernacular names found in 9 languages.

English (5) - gear, maw seed, opium poppy, scag, smack
Hindi (19) - afeem, afim, afin, afyun, amal, aphim, doda, kahs-khasa, kas-kas, kashkash, khash--khash-ke-khash, khash-khash, khash-khash-ka-per, khash-khash-ke-bonde, pest, post, post; khash-khash-ka-per, posts, sufeed srah
Kannada (11) - abini, afeemu gida, afirm, biligasagase, biligasgase, gasagase, kasakase, kasakathi gida, khasa-khasi-gida, khasakhasi, khuskhus
Malayalam (6) - afium, avin, karappu, kasakasa, kasha-kashach-chedi, kashakasha
Marathi (7) - afeem, afu, aphu, khaskhas, khaskhashinche baend, khuskhus, posta
Sanskrit (18) -
Sanskrit Comments
X
aaphuka, ahifen, ahiphena, ahiphenam, aphukam, chosa, kakasha, kasabijam, khakasa, khas-khas, khasa, khaskhasa, nagaphena, phaniphena, post, postubejam, postuvrikshaha, ullasata
Tamil (32) - abhini, abini, acarankam, apenam, apin, apini, apinicetti, atilam, cacavinmayirttali, casa casa, cettanti, cukkumatantulam, gasha-gasha, gasha-gasha-chedi, gasha-gasha-tol, gashagasha, iracanatikam, kacakaca, kacakacacceti, kacavanipam, kannatayacceti, kasa-kasa, kasakasa, parunkam, postaka, postaka-chedi, postakai, postakkaycceti, posthakkai, posttakkai, postukkaycceti, vellai postakay
Telugu (11) - abhini, gasagasala, gasagasala-chettu, gasagasalu, gasalu, gasugasalu, kasakasa, nallamandu, nallamanthu, posta-katol, postakaya-chettu
Urdu (22) - afiun, afyun, kaknar nim kofta, khashkhash, khashkhash safaid, khashkhashsufaid, khashkhassh (safaid/siyah), khaskhash, kokinar, koknar nim kofta, opium, poast khahkhash, poast khashkash, poast khashkhash, poast-i-khashkhash, post-e-khashkhash, tukhm khashkash, tukhm khashkhas safaid, tukhm khashkhash, tukhm khashkhash safaid, tukhm-i-khashkhash, tukhm-i-khaskhash safaid