Botanical Name -

Apium graveolens L.
X

Full Botanical citation -

Apium graveolens L., Sp. pl. 264. 1753; S. Karthikeyan & al., Flowering Plants of India - Dicots. 1: 101. 2009.

Family -

APIACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Sowa-Rigpa

Vernacular names -

Total 58 Vernacular names found in 8 languages.

English (4) - celery, marsh parsley, smallage, wild celery
Hindi (2) - shalari, sonira
Kannada (2) - ajamoda, guddaga sompu
Marathi (5) - ajamoda, ajmoda, karafas, seleri, seliri
Sanskrit (32) -
Sanskrit Comments
X
agni, agnika, ajamoda, ajmoda, andhapatrika, bastamoda, brahmakoshi, brahmamusha, dipya, dipyaka, gandhadala, ha, hastikavari, hayagandndha, karavi, kharahya, kharashva, kharasva, kharavha, krimijagdha, lochamastaka, markati, mayura, moda, modadhya, modini, phalamukhya, shikkimoda, ugragandhika, vanhidipika, vastamoda, vishali
Tamil (1) - callari
Tibetan (2) - tam mu sa, tim mu sa
Urdu (10) - ajmud, bikh karafs, bikh karfas, fitrasalium, karafs, tukhm karafs, tukhm karafs nim kofta, tukhm karofs, tukhm khurfa siyah, tukhm-i-karafs