Botanical Name -

Calotropis procera R.BR.
X

Full Botanical citation -

Calotropis procera (Aiton) R.Br. in W.T. Aiton, Hortus kew. ed. 2. 2: 78. 1811; S. Karthikeyan & al., Flowering Plants of India - Dicots. 1: 158. 2009.

Family -

ASCLEPIADACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Folk, Sowa-Rigpa

Vernacular names -

Total 72 Vernacular names found in 9 languages.

English (3) - apple of sodom, french cotton, sodom apple
Hindi (15) - aak, aakdo, aakro, ag, ak, akada, akaro, akh, akha, akra, dudla, madar, mudar, safed-ak, safedak
Kannada (4) - bili aekka, bili aekkada gida, bili yekkada gida, kempu ekka
Malayalam (2) - erikku, erukku
Marathi (2) - mandara, rui
Sanskrit (35) -
Sanskrit Comments
X
adityapushpika, alarka, alarkah, arka, arkah, arkaparna, arkavrikshaha, asphota, bhanu, bimbora, dirghpushpa, ganarupaka, kashthila, ksiraparna, mandara, pi, pratapa, rajarka, raktarka, ravi, rupika, sadapushpa, sadapushpi, shambhu, sharkarapushpa, shitakarka, shuklaphala, shveta, shvetarka, tapana, tulaphala, vasuka, vedha, vikirana, vrittamallika
Tamil (4) - vellai erukkan, vellai erukku, vellerku, vellerukku
Telugu (5) - erra jilledu, jilledu, mandaaramu, mandaramu, nallajilledu
Tibetan (2) - a rga i rtsa ba, a rgai rtsa ba