Images and Information of Ficus religiosa kamagra tablets kamagra plus cialis kamagra jelly for women how much sildenafil

Botanical Name -

Ficus religiosa L.
X

Full Botanical citation -

Ficus religiosa L., Sp. Pl. 1059. 1753; R.D.Gaur, Fl. Distr. Garhwal North West Himalaya (With Ethnobotanical Notes), TransMedia, Srinagar (Garhwal), India, 91. 1999.

Family -

MORACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Folk, Sowa-Rigpa

Vernacular names -

Total 408 Vernacular names found in 10 languages.

English (4) - bo-tree, peepul, pipal, pipul
Hindi (13) - asvattha, peepal, peepla, peepli, peeplo, pimpal, pimpli, pipal, pipal (cultivated), pipar, pipli, pippal, pripal
Kannada (43) - agaki, alli, aniki, arali, arali mara, aralimara, aralli, aralu, aramimara, arani, arase, arase mara, arayaalu, arayalu, arli, aroli, ashvathamara, ashwatha, ashwathha, ashwattha, ashwela, asvatham, asvattoha, asvela, aswata, aswatha, aswathada, aswaththa, athas, attasa, basari, basri, brahmadaaru, brahmadaru, nirpeja, pipala mara, pippala, pippals, raagi pippalu, ragi, rangeebasari, rangi, rangi basri
Malayalam (21) - arachu, aracu, araial, arasu, araval, arayal, arcalu, arealu, areial, areyal, arial, ariyal, arsam, aryal, ashvatham, asvattham, caladalam, chaladalam, devataru, mangalyam, rohi
Marathi (6) - ashvath, ashvatha, ashvattha, pimpal, pimpala, pipal
Sanskrit (51) -
Sanskrit Comments
X
achyutavas, ashvatha, asvatha, asvattha, asvatthah, aswatha, aswaththamu, bodhidru, bodhidruma, bodhivrkaja, caladala, calapatra, chaityadru, chaityavriksha, chaladal, chaladala, chalapatra, devatma, dhanurvriksha, dvidarasana, ebhasan, ebhasana, gajabhakshaka, gajapatra, gajashana, guhyapushpa, guru, kapitana, kesavavasavaha, keshavalaya, krishnavasa, kshiradruma, ksiradruma, kunajarashana, mahadruma, mangalya, nagabandhu, pavitraka, pipala, pippala, sa, sevya, shreevraksha, shri, shrimana, shubhada, shuchidruma, shymala, vipra, vishala, yajnika
Tamil (238) - acakam, accuvari, accuvattam, achuvattam, acunam, acunam 2, acuvartto, acuvattam, acuvattam 2, akacukam, akacukamaram, al, alvallari, alvallari#, alvallari@, alvananki, alvariti, alvaritimaram, antalai, araca maram, araca marappattai, aracam, aracam pattai, aracamaram, aracanam, aracanam 1#, aracanam 1@, aracantol, aracu, arai, arakariyam, arakavariyam, arakayyam, arakkiyam, arasa, arasa maram, arasan, arasani, arasha-maram, arasu, arasum verei, aravairam, aravariyam, aravavairam, arayal, arayaral, asuvattam, asvattam, aswarthan, atalai, atalai 2@, attira, attiru, attugamani, attukamani, attukamani#, attukamani@, attumani, attumani#, attumani$, attumani@, attumanimaram, ayamaranam, caciya, calapattirakam, calapattiram, calatalam, calatalam#, calatalam@, capalapattirakam, caracanam, caracanam#, caracanam@, caranal, caranam, caripattiram, cayikka, cayikkar, cayikkay, cayitti, cekarajan, ciravanervam, ciravanervam#, ciravanervam@, cirpattira varacu, cirpattiram, cirpattiravaracu, cittirarekai, cotinikaram, cucithurumam, cucitturumam, cuntara nankai, cuntarankai, cupatam, cuvalai, cuvalai#, cuvalai@, ilanai, ilani, jalapattiram, jalatalam, kacacanai, kacacanam, kacanai, kacanam, kakoli, kanavam, karipam, karipum, karmacam, karumacam, karumaram, kecacanai, kecacanaimaram, keccam, kelacanaimaram, kentumuriyam, kiruttinavacam, kuncaracanam, kunjarasanam, kuruvirutcam, lanai, magadurumam, makaliyam, makaraturumam, makathuruman, makaturumam, makaturumam#, makaturumam@, makotayam, malicam, mankaliyam, mannan maram, mannanmaram, mannil ventan, mannila ventan, mannilaventan, mannilaventanmaram, mara, mara 1, maramaram, maruticcinki, mokotayam, mulakkirakam, nakapantu, nantiyavartam, nantiyavarttam, narayanam, narayanam 1, narayani, narayani maram, narayanimaram, panacayitti, panacayittimaram, panai, panai$, panaicati, panapanan, panattai, panattanatti, pani, paramanukuli, patacatturavam, patacattuva maram, patacattuvamaram, patacattuvaram, patakattuvaram, patarokanam, patarokanamaram, pavittirakam, pavittirakam 2, peri, peti, pipalikai, pippalam, pippalikai, pippilam, pippili, pippilikai, piramantam, piramantamaram, piramantamram, pirpalam, pittalam, poti, poti 1, potimam, potimamaram, potiram, potitaru, punniyavaracu, punniyavaracu maram, punniyavaracumaram, racavirutcam, rauka 1, raukavaracu, tanavam, tanivirutcam, tanuvirutcam 1, tarayanam, tervacam, tervalem, tevapavanam, tevarvacam#, tevarvacam@, tevarvasam, tevattuma, tevavacam, tinti, tintimaram, tintiramaram, tirumaram, tutai, valmaki, valmakiyaracu, vanakanti, vanakatti, vanakattimaram, varacavirukkam, vatankam#, vatankam@, vatankimaram, vatarankikam, ventan, ventanmaram, vilutaracamaram, vilutaracu, virucaracam, virukkanatan, virukkapakam, virukkaracan, virutcanatam, virutcantan 1, virutcapakam, virutcapakan 1, virutcaracan, virutcatanam, yantiramatu
Telugu (28) - arasum, ashvaddhamu, ashvatham, ashvathhamu, ashvatthamu, asvaddhamu, asvatthamu, asvatthhamu, aswatham, bodhi, bodhidrumamu, bogaha, caladalamu, chaladamu, kalla raavi, kulla-ravi, pippali, raagi chettu, raavi, raavi chettu, raghie, ragi, rai, raiga, ravi, ravichettu, ray, rohi
Tibetan (1) - a sba dtha
Urdu (3) - peepal, pipal kalan, poast pipal