generic tadalafil online viagra san diego kamagra fast brighton

Botanical Name -

Pterocarpus marsupium ROXB.
X

Full Botanical citation -

Pterocarpus marsupium Roxb., Pl. Cor. 2:9 t. 116. 1799; N.P.Singh &al., Fl.Maharashtra state, Dicotyledones, 1: Fl.India Ser. 2: 729. 2000.

Family -

FABACEAE

System(s) of Indian Medicine -

Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Folk, Sowa-Rigpa
8 Images of Pterocarpus marsupium , Click on image to view full size....

Vernacular names -

Total 285 Vernacular names found in 10 languages.

English (4) - east indian kino, gamalu, maidu, malabar kino
Hindi (22) - banda, bebla, beeya, bia, bija, bija sal, bija-sal, bijasal, bijasar, bijesar, bijesar-ka-per, biya, hira-dokhi, hiradokhi, kholar-manda, peisar, piasai, piasal, pitasara, pitshola, rang-barat, vijayasar
Kannada (31) - baenga mara, bange, bendaga mara, benga, bengai, bengha, bethonne, bhiyero, bibbla, bibla, bija, hane, hane mara, hanemara, hannemara, hond, hone, honnai, honne, honne mara, kempu honne, netrahonne, nettaruhonne, nettharu honne, netturuhonne, olehonne, olle honne, ollehonne, raktahonne, raktha honne, roktahonne
Malayalam (10) - honne, karintakara, karinthagara, malantakara, venga, vengai, vengay, venna, venna-maram, veuga
Marathi (10) - asaaha, asan, asana, bibla, bivala, dhorbenla, honi, honne, huni, paleasan
Sanskrit (18) -
Sanskrit Comments
X
asana, asanah, bandhukapushpa, bija, bijaka, bijakah, bijavriksha, mahakutaja, mahasarja, nilaka, paramayudha, pitasala, pitasalaka, pitasara, pitashala, priyaka, priyasalaka, sauri
Tamil (147) - acamai, acanapanni 4, anaitteri, anaitterimaram, asanam, atimuttakam, cakkiravan, cantanati#, cantanati$, carutacam, carutakam, carutakamaram, caruvacatakam, carvacaram, carvacatakam1, carvavetikam, carvavetikamaram, cenkira, cenkiravirutcam, cevvenkai, cevvenkaimaram, cikaivenkai, cikaivenkaimaram, cipantanalam, citalaippalam, citalaippulavu, citalappalam, citalappulavu, cittaromacan, civakam2, civakamaram, civikatitam, civikatitamaram, iraticuttakam, irattakura, irattatturu, irattavenkai, kalakantam@, kanavutiram, kanavutiravirutcam, kandamiruga-mirattan, kani, kani2, kanivenkai, kanivenkaimaram, karuvenkai, katuppekikam, katuppekikamaram, kayatapumaram, kirusnavirutcam, kuntalvirikam, kuntalvirikamaram, kurinji, natcattirakkatci, nattuvenkai, necicantana, nemicantana#, nemicantana@, nemicantanamaram, neyccarikam, neyccarikamaram, ooderie vaynghie, pankal, peppikanam, peyartanam, peyartanam#, peyartanam@, peyatanam@, pidagaragam, pidasaralam, piracantan, piracaram, pirakaram@, pirasaram, piriyakam 3, piriyakam 3@, pitacalam 2, pitacaram 4, pitacarati, pitacaratimaram, pitakarakam, pitakaram, pontai 2, pontu 2, potaki 3, potakimaram, puli 2, pulimaram, pulimaram@, putpantakam, putpaviccakam, rekam, romavenkai, romavenkaimaram, sarudagam, sarvasadagam, talini3, tamam, tamaraivaki, tamarkkavaki, tamarkkavam2, tamarkkavamaram, tamira, tamiravirutcam, tamisu, tannani#, tannani@, tannini, tanninu, timicam, timicu, timili, tintacam, tipicu, ukiram2, ukiramaram, umparomavenkai, uroman, uromavenkai, uromavenkaimaram, uruttiravenkai, utarakirimaram, utirakiri, utiraromavenkai, utiravenkai, utirvenkai, uyirvi, uyirvikam, uyirvikamaram, uyirvimaram, vacantaputpam, vanculam 2, vanculamaram, vantunamaram, vattuvenkai, vellai 3, vengai, vengai-maram, venkai, venkai-c-ciray, venkaimaram, vetavenkai, vicuvaci, vicuvacimaram, viram 3, viramaram 2, virutcacam
Telugu (35) - aine, asana, beddagi, beeja saramu, egi, egisa, egisi, peddagi, peddavegisa, peddavesiga, peddayegi, peddegi, pedega, pedegu, pedei, vegi, vegisa, vengisa, vengisi, vengsha, yagisa, yeanga, yeangesha, yega, yegeshi, yeggi, yeggie, yegi, yegisa, yegise, yegisha, yegishi, yegishie, yegisi, yerra yegisa
Tibetan (2) - a sa na (p), sa ma na
Urdu (6) - bijasar, dam al akhwain, dam-ul-akhwain, damul-akhwain, damulakhvain, gond china ar dhak